Regulamin

Link do regulaminu obowiązującego do dnia 31.03.2021 regulamin

Regulamin Sklepu Czystykomin

obowiązuje od 01.04.2021

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią tego Regulaminu. W przypadku braku zgody na jego postanowienia prosimy o nieskładanie nam zamówień. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, że zgadzasz się na wszystkie jego postanowienia. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców oraz innych podmiotów korzystających ze Sklepu i jest integralną częścią każdej umowy sprzedaży zawartej z nami.

 

KONTAKT Z NAMI

MAIL: sklep@czystykomin.com.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY: https://czystykomin.com.pl/kontakt

Adres: Białostoczek 17, 15-592 Białystok


§1 Postanowienia wstępne

1. Nasz sklep internetowy (dalej nazywany Sklepem) prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet pod adresem czystykomin.com.pl, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej nazywanym Regulaminem).

2. Właścicielem Sklepu jest: PROWENT Białystok A. Poleszuk Sp. k., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000940813, posiadająca NIP: 9661516449, z siedzibą w Białymstoku, Białostoczek 17, 15-592 Białystok (dalej jako My, Sprzedawca, Usługodawca).

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, który jest integralną częścią każdej zawartej z nami umowy.

4. W przypadku podmiotów uprawnionych do ochrony przysługującej konsumentom, stosuje się do nich przepisy właściwe dla konsumentów.

5. Naszym Klientem (dalej jako Ty, Klient, Użytkownik, Usługobiorca) może być każdy podmiot prawa, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, w szczególności tylko osoby pełnoletnie.

6. Terminy oznaczone w dniach liczone są w dniach kalendarzowych, chyba że postanowiono inaczej.


§2 Zakładanie Konta w Sklepie oraz logowanie

1. Warunkiem korzystania z oferty naszego Sklepu jest rejestracja na stronie www.czystykomin.pl. Rejestracja konta w naszym Sklepie jest bezpłatna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Kupującego.

2. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, ustawienie hasła oraz zaakceptowanie Regulaminu.

3. W celu dokonania rejestracji wymagane jest dostarczenie odpowiednich danych:

a.       Imię i nazwisko,

b.      Adres e-mail,

c.       Hasło,

d.      Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

e.       Numer telefonu.

4. Logowanie się na Konto następuje poprzez podanie adresu e-mail i hasła.

5. Sprzedawca nie zarejestruje Konta lub je usunie, jeśli podane dane są fałszywe, niekompletne, nieaktualne lub nie należą do tego Użytkownika albo gdy Użytkownikowi wcześniej zablokowano lub usunięto wbrew jego woli konto.

6. Użytkownik może zawsze i bez podania powodu żądać usunięcia swojego konta. Konto zostaje usunięte niezwłocznie, o czym Sprzedawca powiadomi w drodze mailowej.

7. Sklep zastrzega możliwość usuwania kont, które zostały założone przy użyciu fałszywych lub niepełnych danych albo przez programy komputerowe (tzw. „boty”).

8. Sprzedawca może zablokować lub usunąć konto Użytkownika, w przypadku:

a.       Gdy Użytkownik podał fałszywe dane w trakcie rejestracji konta;

b.      Gdy Użytkownik swoim zachowaniem naruszył prawo powszechnie obowiązujące lub Regulamin;

c.       Gdy blokada konta wynika z obowiązku prawnego.

9. Blokada konta następuje na czas uzasadniony przyczyną blokady. O blokadzie konta Sprzedawca informuje Użytkownika.

§3 Oferty w Sklepie

1. Zastrzegamy możliwość dokonywania zmian w treści wystawionych w Sklepie ofert, ich anulowania lub dodawania nowych ofert, jak też dodawania, zmian oraz anulowania promocji na te oferty – nie ma to jednak wpływu na dotychczasowe zamówienia.

2. Twoje zamówienia są realizowane na podstawie treści oferty, która obowiązywała w chwili potwierdzenia zamówienia. 

3. Zdjęcia Towarów zamieszczone w ofertach obrazują typowy, abstrakcyjny wygląd Towarów, co ma na celu umożliwienie Tobie wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o ich parametrach i wyglądzie. Na życzenie wyślemy zdjęcia obrazujące realny wygląd danego towaru.

§4 Składanie zamówień

1. Zamówienia w naszym Sklepie można składać w następujący sposób:

a.       poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b.      emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.czystykomin.com.pl, dokonać wyboru towaru/ów z oferty Sklepu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie oraz potwierdzić złożenie zamówienia.

3. Wybór zamawianych towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4. Do momentu złożenia zamówienia możesz dowolnie modyfikować swoje zamówienie.

5. Po podaniu przez Ciebie wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.       przedmiotu zamówienia,

b.      jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.       wybranej metody płatności,

d.      wybranego sposobu dostawy,

e.       czasu dostawy.

6. Złożenie zamówienia skutkuje zawarciem z nami umowy na warunkach zamówienia oraz Regulaminu i wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

7. Jeśli pomylisz się w treści zamówienia obiecujemy ułatwić jej zmianę. Jednakże zastrzegamy możliwość żądania wykonania umowy zgodnie z pierwotnie złożonym zamówieniem.

8. W przypadku wątpliwości co do zamiaru dokonania zakupu albo wiarygodności danych podanych przez Ciebie podejmiemy z Tobą próbę kontaktu. W przypadku braku kontaktu w ciągu trzech dni od pierwszej próby nie wyślemy towaru za pobraniem, o czym poinformujemy Cię podając inny sposób dokonania płatności.

9. Złożenie zamówienia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu następuje po kliknięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem.

10. W przypadku braku zamówionego towaru niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Wówczas możesz:

a.       anulować zamówienie i zażądać zwrotu wpłaconych środków,

b.      przyjąć zaoferowany przez nas zamienny towar,

c.       zgodzić się na przedłużenie terminu dostawy o czas konieczny do sprowadzenia brakującego towaru.

11. W przypadku braku kontaktu z Tobą, w ciągu siedmiu dni od poinformowania Cię o braku towaru przyjmiemy, że anulowałeś transakcję i zwrócimy Ci wpłacone pieniądze.

§5 Płatności oraz koszty dostawy

1. Przed złożeniem zamówienia będziesz poinformowany o łącznych kosztach zamówienia.

2. Dokonujesz wiążącego wyboru płatności i sposobu dostawy towaru podczas składania zamówienia, spośród dostępnych możliwości.

3. Masz do wyboru następujące formy płatności:

a.       za pobraniem – wówczas zapłata następuje przy odbiorze towaru, na niektóre

b.      przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Kupującego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Kupującego - zapłata powinna nastąpić w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku naruszenia tego terminu realizacja zamówienia zostaje wstrzymana, a Ty zostaniesz wezwany do dokonania płatności w dodatkowym terminie, zaś jego naruszenie będzie uprawniało nas do odstąpienia od umowy,

c.       płatnością w systemie Przelewy24.pl

d.      poprzez zapłatę kartą płatniczą Visa Classic, Visa Electron, MasterCard, PBK. Karta kredytowa zostaje obciążona w momencie złożenia zamówienia w sklepie CZYSTYKOMIN.COM.PL

e.       aplikacją BLIK

f.        gotówką przy osobistym odbiorze towaru.

4. Ceny towarów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są podane w złotych.

5. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy przesyłek określone są w cenniku dostaw (Koszty dostawy).

6. Koszty dostawy towaru ponosi Klient w całości, chyba że podano inaczej. Na łączną cenę zamówienia składa się cena towaru oraz koszty jego dostawy.

7. W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem masz obowiązek pokrycia kosztów z tego wynikłych, które zostaną na nas nałożone przez przewoźnika. Wyślemy Ci ponownie towar na Twoje żądanie, lecz dopiero wówczas, gdy pokryjesz z góry dotychczasowe oraz bieżące koszty wysyłki transakcji.

8. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący. W przypadku płatności dokonywanych „za pobraniem”, Sklep zwraca środki poprzez przelew bankowy. Dokonywanie zwrotu poprzez inną formę, zależy od indywidualnych ustaleń.

§6 Dostawa towaru

1. Wszystkie zamówienia są realizowane w ciągu 48 godzin. Termin ten liczony jest w dniach roboczych, od momentu otrzymania wpłaty albo złożenia skutecznego zamówienia dostawy za pobraniem.

2. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

3. Zobowiązujemy się do tego, aby wysyłany towar był odpowiednio zabezpieczony oraz aby jego nadanie nastąpiło w terminie. W przypadku opóźnienia zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany. Wówczas masz prawo wyznaczyć nam dodatkowy termin nadania, taki sam co pierwotny, pod rygorem odstąpienia od umowy.

4. Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi przechodzą na klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

5. O fakcie nadania towaru będziesz powiadomiony mailowo.

6. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§7 Uszkodzenie przesyłki przez kuriera

1. W chwili dostarczenia przesyłki powinieneś sprawdzić stan jej opakowania pod kątem uszkodzeń lub braków, zaś w ciągu 7 dni od jej otrzymania powinieneś sprawdzić zawartość przesyłki pod kątem uszkodzeń i braków niedających się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.

2. W przypadku stwierdzenia jawnego, zewnętrznego uszkodzenia w opakowaniu lub braków w przesyłce prosimy o jej nieodbieranie. Masz wówczas prawo żądania od kuriera sporządzenia protokołu reklamacyjnego (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierającego opis uszkodzenia. Masz prawo zgłosić zastrzeżenia do treści protokołu oraz prawo otrzymać bezpłatny egzemplarz sporządzonego protokołu. Reklamowany towar należy zwrócić Kurierowi, zwrot jest bezpłatny. O zaistniałej sytuacji prosimy nas niezwłocznie poinformować.

3. W przypadku stwierdzenia po odbiorze w przesyłce uszkodzeń niedających się dostrzec przy odbiorze, powinieneś powiadomić nas o tym fakcie w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

4. Informujemy, że zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo przewozowe naruszenie powyższych obowiązków może powodować wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki względem firmy kurierskiej.

§8 Reklamacje

1. Zobowiązujemy się do tego, że otrzymasz od nas towar wolny od wad.

2. Jeżeli w ciągu dwóch lat od otrzymania towaru stwierdzisz, że posiada on wadę fizyczną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, możesz złożyć nam reklamację w formie listownej albo mailowej (patrz: KONTAKT Z NAMI).

3. Reklamacja powinna zawierać:

a.       Twoje dane - imię, nazwisko, adres, telefon, mail;

b.      Dane towaru,

c.       Dowód jego zakupu,

d.      Okoliczności powstania wady,

e.       Opis wady oraz jej zdjęcie/a lub film obrazujący usterkę,

f.        Preferowany sposób załatwienia reklamacji: naprawa wady/wymiana towaru na nowy/obniżenie ceny towaru/zwrot pieniędzy.

4.  Do zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o dołączenie dowolnego dowodu zakupu towaru w naszym Sklepie (np. paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie przelewu).

5. W przypadku braku w treści reklamacji uniemożliwiającego jej rozpatrzenie, wezwiemy do jego uzupełnienia.

6. W celu weryfikacji zgłoszonej wady, na naszą prośbę, należy odesłać na adres naszej firmy („Kontakt”) reklamowany towar wraz z reklamacją.

7. Odpowiemy na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania (jeśli o to prosiliśmy, wraz z towarem), w taki sam sposób, w jaki została złożona.

8. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie właściwych przepisów kodeksu cywilnego. Nasza odpowiedź zawiera uzasadnienie.

9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji odeślemy reklamowany towar.

10. Wobec Użytkowników niemających statusu Konsumenta odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest całkowicie wyłączona, tj. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie. Nie narusza to praw z gwarancji udzielonej przez producenta towaru.

11. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną powinno być nam przesłane mailem lub przesyłką pocztową(patrz dział KONTAKT Z NAMI) oraz zawierać:

a.       imię i nazwisko,

b.      dane kontaktowe osoby reklamującej,

c.       opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności oraz daty wystąpienia i w miarę możliwości treści komunikatu o błędzie,

d.      wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Usługobiorcy.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

1. Niniejszy paragraf stosuje się wyłącznie wobec Konsumentów oraz innych uprawnionych podmiotów na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.

2. Masz prawo zrezygnowania z zakupionego u nas towaru bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu (poza kosztami odesłania nam zwracanego towaru), w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Można skorzystać z tego prawa także przed otrzymaniem towaru.

3. Możesz przetestować otrzymany towar w zakresie koniecznym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Towar można przetestować z zachowaniem prawa do odstąpienia tylko w takim zakresie, jak w sklepie stacjonarnym, tj. można go wypakować, obejrzeć, włączyć, jednakże po jego dokonaniu, przedmiot musi pozostać nienaruszony. Prosimy pamiętać, że towar, z którego chcesz zrezygnować, powinien znajdować się w stanie nadającym się do dalszej sprzedaży, tj. nie noszącym śladów używania, kompletnym (dotyczy to także akcesoriów, opakowań i dokumentacji) oraz nieuszkodzonym.

4. W celu odstąpienia od umowy powinieneś złożyć nam w terminie oświadczenie o odstąpieniu wraz z podaniem Twoich danych kontaktowych oraz danych towaru, z którego rezygnujesz. Dla ułatwienia można podać także swój numer konta bankowego.

5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.

6. Oświadczenie o odstąpieniu możesz nam przekazać w dowolny sposób (zobacz: „Kontakt z nami”). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie nam oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Potwierdzimy niezwłocznie otrzymanie od oświadczenia o odstąpieniu w ten sam sposób, w jaki zostało ono złożone.

7. W przypadku odstąpienia od umowy prosimy o niezwłoczne odesłanie nam towaru wraz z opakowaniem i dokumentacją oraz dowodem zakupu, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia wysłania nam oświadczenia o odstąpieniu.

8. Wysyłając przesyłkę prosimy odpowiednio ją zabezpieczyć przed jej uszkodzeniem w transporcie.

9. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta ponosisz koszty zwrotu towaru, z którego zrezygnowałeś, według cennika operatora pocztowego lub innego przewoźnika. 

10. Sprzedający nie przyjmuje zwracanych po odstąpieniu od umowy przesyłek odsyłanych nam za pobraniem lub z przerzuceniem kosztów dostawy po odstąpieniu na nas.

11. Zwrócimy Ci wpłaconą cenę towaru wraz z opłaconymi kosztami jego dostawy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru albo dowodu jego odesłania, na wskazany rachunek bankowy.

12. Jeżeli jednak stwierdzimy, że zwrócony towar znajduje się stanie gorszym, niż wymaga tego ustawa o prawach konsumenta, dokonamy potrącenia należnego nam odszkodowania z przysługującym Ci zwrotem ceny towaru wraz z kosztami jego dostawy. Na żądanie przedstawimy dowody stwierdzonych uszkodzeń towaru.

13. Prawo do odstąpienia nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, a także w pozostałych przypadkach, o których w mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§10 Informacje na temat usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, jak też w celu składania nam reklamacji lub podejmowania kontaktu drogą elektroniczną z nami w pozostałych sprawach.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest nieodpłatna oraz jest zawierana jest na czas nieokreślony.

3. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać:

a.       Przeglądarkę internetową,

b.      Włączoną obsługę Java Script,

c.       Aktywny adres e-mail.

4. Informujemy, że umieszczanie w naszym Sklepie informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

5. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do Konta Kupującego oraz jego usunięciem.

7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a.    Usługobiorca nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na swoje konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności w Sklepie,

b.    cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

c.     działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

d.    otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

e.    uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Kupującego,

f.      Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w inny sposób dostarcza treści bezprawne,

g.    Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

h.    podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

8. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa powyżej, należy rozumieć podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.

9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany przez Ciebie adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem konta w naszym Sklepie. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie konta.

10. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

11. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie wynosi 14 dni.


§11 Pozostałe postanowienia

1.      Wszelkie informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

2.      W przypadku korzystania z praw przysługujących z gwarancji producenta towaru, ich realizacja następuje według zasad określonych w karcie gwarancyjnej.

3.      W kontaktach z Tobą nasza firma korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość, takich jak poczta elektroniczna, komunikatory internetowe oraz telefon.

4.      Umowy zawierane są z Tobą w języku polskim.

5.      Informujemy, że konsumenci posiadają następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów z naszą firmą:

a.       wniosek o polubowne rozstrzygnięcie sporu do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, 

b.      wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (informacje na stronie: www.spsk.wiih.org.pl),

c.       Skorzystanie z internetowej platformy ODR - systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (strona ec.europa.eu/consumers/odr),

d.      pomoc mediacyjna właściwego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Porady udzielane są także mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem 801 440 220.

6.      Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7.      Nie świadczymy usług posprzedażnych.

8.      Zdjęcia naszych towarów w Sklepie są objęte ochroną prawną. Zakazane jest ich nieodpłatne używanie w celach komercyjnych. Ich wykorzystanie w sieci Internet przez inny podmiot niż my w celach komercyjnych jest złożeniem nam nieodwołalnej oferty udzielenia niewyłącznej licencji na jednorazowe wykorzystanie jednej grafiki za zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 500 zł netto (pięćset złotych) wraz z dodatkowym prawem do wszelkich korzyści, uzyskanych z wykorzystaniem tej grafiki. Mamy prawo przyjąć taką ofertę w ciągu 24 miesięcy od dnia powzięcia informacji o wykorzystaniu jego grafiki przed podmiot trzeci.

9.      Zastrzegamy prawo do zawieszenia funkcjonalności Sklepu z powodów technicznych (awarie, przerwy techniczne, ulepszenia, aktualizacje), na czas niezbędnej ich obsługi. W przypadku planowanej przerwy technicznej powiadomimy o niej z odpowiednim wyprzedzeniem. Przerwy techniczne nie naruszają zawartych z nami umów.

10.  Zastrzegamy prawo do zmiany Regulaminu, jeśli konieczność zmiany wynika z:

a.       nowelizacji prawa powszechnie obowiązującego,

b.      zmian w regulacjach obowiązujących u przewoźników, operatorów pocztowych lub dostawców usług płatniczych,

c.       w przypadku zmian w działalności lub polityce Sklepu.

11.  O każdej zmianie Regulaminu powiadomimy na naszej stronie internetowej oraz zarejestrowanych Użytkowników drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie terminu czternastodniowego od dnia opublikowania projektu zmienionego Regulaminu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

12.  Regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2021 r.